விளக்கம்(ஆங்கிலம்) பட்டியல் Fukushima வரைபடத்தை செர்னோபில்


---செர்னோபில் மாசு வரைபடம்
37,000~185,000Bq/m2 Zone under surveillance
185,000~555,000Bq/m2 The approval migration zone
555,000~1,480,000Bq/m2 The forced migration zone
1,480,000Bq/m2以上 The forced refuge zone

---Fukushima மாசு வரைபடத்தை
8μSv/h over
4μSv/h over
2μSv/h over
1μSv/h over
0.5μSv/h over
0.25μSv/h over
0.125μSv/h over